ENVIS Centre, Ministry of Environment & Forest, Govt. of India

Printed Date: Wednesday, July 8, 2020

Upcoming Event

APPEAL OF THE DIRECTOR OF ENVIRONMENT FOR THE DIWALI AWARENESS - 2019

khr‰w k‰W« ég¤Âšyh Ôghtë g©oifia bfh©lhLnth«
 
             Ôghtë g©oif x›bthU tUlK« Ôg xë¤ ÂUehshf jäHf¤Âš bfh©lh¥g£LtU»wJ.  ϤÂUehëš bgçat®fŸ Kjš Á¿at®fŸ tiu g£lhRfis  bto¥gij fhy« fhykhf bjhl®ªJ brŒJtU»‹wd®. 
             Ôghtë g©oifæ‹ nghJ g£lhRfŸ bto¥gjdhš V‰gL« xè khRthš gwitfŸ k‰W« éy§»d§fS¡F ghÂ¥òfŸ V‰gl thŒ¥òŸsJ. fh‰W khR V‰gLtjhš M°Jkh k‰W« Ãw Eiupuš Ãu¢Áidfshš gh¡f¥g£l k¡fŸ Áuk¤Â‰F Mshf thŒ¥òŸsJ.  vdnt fh‰W k‰W« xè khR V‰gL¤J« g£lhRfis bto¥gij j鮥ngh«.
 khr‰w k‰W« ég¤Âšyh Ôghtë g©oifia bfh©lhLnth«
 
Ø  gŸëfŸ, kU¤JtkidfŸ, òåj °js§fŸ Kjyhdit mikªJŸs gFÂfëš g£lhRfŸ bto¥gij j鮡f nt©L«.
Ø  éy§FfŸ, gwitfŸ ruzhya§fŸ cŸs gFÂfëš mÂf xè vG¥ò« g£lhRfŸ bto¥gij j鮡fΫ.
Ø  FHªijfŸ g£lhR bto¡F« bghGJ bgçat®fŸ cl‹ ÏU¡FkhW gh®¤J¡bfhŸtJ äfΫ mtÁa«.
Ø  btofis bto¡F« bghGJ mUfhikæš FoirfŸ, vëš Ô¥g‰w¡ Toa  bghU£fŸ cŸs Ïl§fëš bto¥gij¤ j鮡fΫ.
Ø  g£lhR bto¥gj‰F K‹ghf gh¤Âu§fëš j©Ù®, kzš M»at‰iw jahuhf it¤J¡ bfhŸs nt©L«.
 
            Ôghtë éê¥òz®Î brŒÂfis njÁa gRik¥gil k‰W« NHš k‹w§fŸ thæyhf k¡fS¡F khr‰w k‰W« ég¤Âšyh Ôghtëia¡ bfh©lhl nt©Lbkd m¿ÎW¤j¥gL»wJ.
 
bfh©lhLnth«! bfh©lhLnth«!
r¥jäšyh, ég¤Âšyh, khr‰w Ôghtëia¡ bfh©lhLnth«!
 
                                                                                                                               
                                                                                                                             Ïa¡Fe®
R‰W¢NHš Jiw